SEEN #17

SEEN #17: Eirik Jahnsen & Abiha Naderi
Vrijdag 7 juni, 20.00 – 23.00
WEP, van Leeuwenhoekstraat 44, Groningen
Gratis toegang

English version below

Een samenwerking tussen Eirik Jahnsen en Abiha Naderi.

Het werk van Eirik Jahnsen brengt de toeschouwer in een staat van fysieke verkenning en verwondering. Door expressieve gebaren, getransformeerde materialen, kleur en beweging te combineren, stimuleert hij de toeschouwer om iets van zichzelf te verkennen terwijl ze Eiriks objecten en installaties ervaren. De uiteindelijke betekenis van het werk hangt af van de unieke verbinding met de toeschouwer. Geïnteresseerd in de oneindige mogelijkheden van materialen, zijn zijn werken het resultaat van experimenten en spel in het atelier, waarbij hij toeval omarmt om manieren te vinden om de beperkingen van onze idealen te overstijgen. Website

Abiha Naderi beschouwt alle dingen door de lens van materialiteit, waaronder herinneringen, gedachten en media. Hij is gespecialiseerd in het creëren van optische illusies, waardoor objecten zichzelf authentiek kunnen vertegenwoordigen.

In zijn artistieke praktijk gebruikt Abiha verf om de grenzen tussen werkelijkheid en illusie te vervagen, waarbij hij illusies ziet als visuele vertalingen van onzekerheid. Zijn werk daagt de perceptie van de toeschouwer uit en biedt een visie die uitnodigt tot nader onderzoek. Echter, zoals bij een luchtspiegeling, blijft de kloof tussen wat lijkt te bestaan en wat daadwerkelijk aanwezig is, onoverbrugbaar. Door te experimenteren met verschillende materialen en hun intrinsieke eigenschappen, streeft Abiha Naderi ernaar om een gevoel van twijfel bij de kijkers op te wekken, waardoor zij hun waarnemingen in twijfel trekken. Zijn kunstwerken integreren verschillende media en technieken, met de poging een schijn van realiteit weer te geven. Website

Afbeelding: Abiha Naderi (boven), Eirik Jahnsen (onder).

English version

A collaboration between Eirik Jahnsen and Abiha Naderi.

Eirik Jahnsenʼs work brings the viewer to a state of bodily exploration and wonder. By combining expressive gestures, transformed materials, colour and movement, he triggers the viewer to explore something of themselves as they encounter Eirik’s objects and installations. The final meaning of the work relies on the unique connection with the observer. Interested in the infinite possibilities of materials, his works are the results of experimentation and play in the studio, embracing chance to find ways to exceed the
limitations of our ideals. Website

Abiha Naderi perceives all things through the lens of materiality, encompassing memories,
thoughts, and media. He specializes in creating optical illusions, allowing objects to represent themselves authentically.

In his artistic practice, Abiha uses paint to blur the boundaries between reality and illusion,
viewing illusions as visual translations of uncertainty. His work challenges the viewer’s
perception, offering a vision that entices closer examination. However, like a mirage, the gap
between what appears to exist and what is actually present remains unbridgeable.
By experimenting with various materials and their intrinsic behaviors, Abiha Naderi aims to
provoke a sense of doubt in viewers, encouraging them to question their observations. His artworks integrate different media and techniques, attempting to portray a semblance of reality. Website

Images: Abiha Naderi (above), Eirik Jahnsen (below).